2017
Bolshoy

Description

A Russian ballerina struggling for one play in Bolshoy theatre.

type of work

Movies

Team

  • Valeriy Todorovskiy— Director

  • Valeriy Todorovskiy, Anton Zlatopolskiy, Maksim Koroptsov, Elena Kozhanova, Anastasiya Biryukova— Producers

  • Alexander Tokmakov— VFX Supervisor CGF

  • Alexander Tokmakov— Vfx Producer CGF

Production company

  • Valeriy Todorovskiy’s production company

VIDEO AND SNAPSHOTS